Contabilitate financiară

Serviciile noastre de contabilitate financiară

  • Organizarea contabilităţii conform structurii entităţii-client (societate comercială, persoană fizică, persoană fizică autorizată, societate civilă profesională, organizaţie non-profit, etc.) şi specificului activităţii desfăşurate;
  • Înregistrarea tuturor tranzacţiilor conform cu documentele şi informaţiile primite de  la clienţi, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile;
  • Întocmirea şi depunerea la autorităţile competente a tuturor declaraţiilor fiscale (lunare, trimestriale, anuale sau ocazionale);
  • Întocmirea şi transmiterea către clienţi a ordinelor de plată pentru obligaţiile bugetare;
  • Transmiterea periodică (lunar, trimestrial) a situaţiilor contabile centralizatoare (balanţa de verificare, registrul-jurnal de încasări şi plăţi, rapoarte privind clienţii  neîncasaţi, furnizorii neplătiţi, restanţe la buget);
  • Transmiterea de rapoarte realizate la cerere în formatul solicitat de clienţi, pentru necesităţi specifice de raportare ale acestora (consolidare la nivel de grup, analize de management, etc.);  Menţinerea relaţiei cu Administraţia Financiară;
  • Acordarea de consultanţă permanentă privind modul legal de întocmire a documentelor, de organizare a decontărilor, consultanţă fiscală privind activitatea  derulată de clienţi;
  • Reprezentarea clienţilor cu ocazia oricărui control în materie economico-financiară, desfăşurat de organele abilitate prin lege pentru aceasta, în privinţa serviciilor prestate de noi conform prevederilor contractuale;
  • Derularea operaţiunilor privind înregistrările sau deregistrările fiscale (înregistrarea entităţilor nou-înfiinţate, înregistrări sau scoatere din evidenţă a plătitorilor de TVA, operaţiuni legate de Registrul Operatorilor Intracomunitari şi altele asemenea);
Contact

Crezi ca te putem ajuta?

Contactează-ne …..